این سیستم متشکل از تعدادی راد رزوه دار و مهره است که از طریق آنها رینگ هایی از جنس آلومینیوم و  وایرها به استخوان فیکس می شوند. ساختار دایره ای و سیم های تحت فشار ست الیزاروف ساختار حمایتی بیشتری را نسبت به فیکساتور های سنتی فراهم میکند که این ساختار اجازه تحمل وزن بیشتری را نیز می دهد.
حلقه های بالایی و پایینی الیزاروف به دو انتهای سالم استخوان فیکس میشود و از طریق راد های عمودی فلزی نیرو بین این دوحلقه منتقل می شود(که به نوعی دور زدن محل شکستگی است). این ساختار اجازه می دهد ست الیزاروف به مانند یک پل عمل می کند. هر دو ساختار حلقه ای ناحیه ی شکسته را ثابت می کند وفشار را از روی عضو شکسته کم میکند ،لذا حرکت کامل عضو را میسر ساخته و بخشی از وزن بدن را تحمل می کند.