این پیچ به منظور فشرده سازی بین صفحات بزرگ استخوانی و قشر سخت استخوان مورد استفاده قرار می گیرد. قطر داخلی بزرگتر رزوه نسبت به پیچ های کنسلوس باعث افزایش توان پیچ در گیرایی و سطح زیر کروی گل پیچ عمل فشرده سازی را تسهیل می نماید.