این پیچ ها به منظور استفاده در بافت اسفنجی استخوان طراحی شده اند،عمق و عرض زیاد رزوه باعث افزایش مقاومت خروجی در ناحیه نرم استخوان اسفنجی می شود.

همراه کلیه پلاک های سیستم 4.5 در تمامی استخوان های بزرگ بدن و عموما در قسمت نزدیک مفصل، این پیچ ها معمولا در سوراخ های ابتدایی و انتهایی پلاک ها کاربرد دارند. البته در بعضی از شکستگیهای فمور نیز بدون پلاک و به تنهایی استفاده می گردند.