قسمت سر پیچ های لاکینگ دارای رزوه های ظریفی بوده که با پلاک های لاکینگ مطابقت دارند، این رزوه ها مخروطی شکل بوده و موجب تسهیل بستن پیچ می شود. اتصال پیچ و پلاک لاکینگ روی استخوان ایمنی بالایی در تثبیت محل شکستگی ایجاد می نماید.