شانزها نوعی پین رزوه دار هستند که در اتصالات خارجی به عنوان رابط بین فیکساتور و استخوان مورد استفاده قرار می گیرند.