T-Plate (تی پلیت) که به الیز پلیت نیز معروف هستند برای درمان شکستگی های خارج مفصلی و داخل مفصلی استخوان های ساعد دست و پا مورد استفاده قرار می گیرند. این پلاک ها بسته به سمت بدن چپ و راست می باشند.