پلاک های DCP – Dynamic Compression Plate  یا دینامیک جهت فیکس کردن شکستگی های استخوان و تحت فشار قراردادن محل شکستگی بمنظور بهبود و ترمیم بافت استخوانی مورد استفاده قرار می گیرند.

این پلاک برای به حداقل رساندن سطح تماس پلاک و استخوان در پلاک های دینامیک طراحی شده است. سایر خصوصیات آن همانند پلاک های دینامیک می باشد.

پلاک های LCP – Locking Compression Plate یا قفل شونده جهت فیکس کردن شکستگی های استخوان و تحت فشار قراردادن محل شکستگی بمنظور بهبود و ترمیم بافت استخوانی مورد استفاده قرار می گیرند. سطح زیر این نوع پلاک ها دارای کمترین تماس با استخوان بوده و بدلیل داشتن رزوه قفل شونده دارای ایمنی بالا در تثبیت استخوان می باشد.

پلاک های ریکانس به جهت شکل خاص خود دارای انعطاف نسبت به سایر پلاک های عمومی بوده و معمولا در استخوان های با اشکال منحنی و نامنظم به منظور فیکس کردن شکستگی و تحت فشار قراردادن محل شکستگی مورد استفاده قرار می گیرند.

پلاک های توبولار در استخوان های نازک و باریک با شکستگی های عرضی و مورب مورد استفاده قرار می گیرند. این پلاک ها بدلیل نازکی و دایروی بودن به پلاک لوله ای یا توبولار معروف می باشند.